P1901B.JPG - 115,843BYTESP1901C.JPG - 101,256BYTES
1月6日は北秋田地区防犯指導隊連合会と北秋田地区交通指導隊連合会の合同査閲式に出席いたしました。

P1901A.JPG - 364,030BYTES
1月2日は新年恒例の「北秋田市綴子大太鼓叩き初め」が開催されました。

30年版はここからどうぞ